zákon NR SR č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (kompetenčný zákon) v znení neskorších predpisov

zákon NR SR č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 678/2006 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zákon NR SR č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zákon NR SR č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

zákon NR SR č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zákon NR SR č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov

zákon NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

zákon NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

zákon č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov

zákon NR SR č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zákon NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

zákon NR SR č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vyhláška MF SR č. 661/2006 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MF SR č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v znení vyhlášky č. 530/2006 Z. z.

Od 1.1.2012 platí zákon č. 382/2011 - novela zákona 211/2000 Z.z. (info zákona), ktorá upravila podmienky povinného zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr.
Verejný register
odberateľských vzťahov
» podľa zákona č. 546/2010 Z. z.
» novely Občianskeho a Obchodného zákonníka
» podľa zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám